Cửa đi 1 cánh mở quay bản lề 2D – có fix có khung bảo vệ
 
Giá : Liên hệ
 
Sản phẩm đã được chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7451:2004

 

Cửa đi 1 cánh mở quay bản lề 3D – có fix có khung bảo vệ
Giá  : Liên hệ 
 
Sản phẩm đã được chứng nhận hợp chuẩn TCVN 7451:2004
Cửa đi 2 cánh mở quay bản lề 2D – có fix có khung bảo vệ
 
Giá : Liên hệ 
 
Sản phẩm đã được chứng nhận hợp chuẩn : TCVN 7451:2004
 
 

 

Cửa đi 2 cánh mở quay bản lề 3D – có fix có khung bảo vệ
 
Giá : Liên hệ
 
Sản phẩm đã được chứng nhận hợp chuẩn : TCVN 7451:2004